Možná príčina vzniku lokálnych povodní v podmienkach Slovenska

Autor: Michal Gažovič | 11.5.2013 o 9:00 | Karma článku: 13,63 | Prečítané:  10368x

Spôsob obhospodarovania, resp. využívania krajiny pri vysokej zrážkovej intenzite s krátkou dobou trvania, sa významne podieľa na tvorbe a priebehu odtoku v malom povodí. Takýmto malým povodím je aj územie nad Smrekovou ulicou v Smižanoch, kde pravidelne dochádza-lo k vytápaniu a zanášaniu ulice bahnom. Aj keď v danom povodí nie je "vodný tok" v pravom slova zmysle, celé dané územie prispieva k možným problémom s vodou a blatom v Smižanoch. Ide o problematiku, ktorá je aktuálna z pohľadu zvyšujúcej sa frekvencie výskytu krátkodobých intenzívnych zrážok, poškodenia krajiny a ochrany obyvateľstva.

V spomínanom území, malom povodí, sa nachádza poľnohospodárska pôda. Trvalých trávnatých porastov a lesa je tu málo, remízky v krajine takmer žiadne. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že sklony tohto povodia nie sú veľké, sú dostačujúce na to, aby pri odtoku vody spôsobovali eróziu pôdy. Najskôr plošnú, ktorá zákonite prechádza do rýh a koncentruje sa. Voda a splaveniny z takéhoto malého povodia následne ohrozujú obce pod ním.

smizanypovodie.jpg

Červenou je vyznačené malé povodie nad Smrekovou ulicou nad Smižanmi; oranžovou to, ktoré vytopilo a zanieslo blatom Nálepkovú ulicu (viď starší článok). Modrou farbou je v mape vyznačená údolnica, ktorá má cca. 2,6 km. Hrubou červenou čiarou je vyznačená rozvodnica s dĺžkou cca 6.2 km. Toto povodie má teda cca. 305 ha. Za povšimnutie stoja zbytky terás a lesa najmä v ľavej časti obrázku, inač široko ďaľeko nič.

Aj keď je územie, ktoré Smižany ohrozuje, väčšie ako to vyznačené, na južnej strane (horný okraj obrázku, na konci modrej čiary) je vybudovaná protipovodňová hrádza, ktorá je v tomto prípade zvolená ako uzatvárajúci prietokový profil. Má už známky poškodenia a bude potrebovať postupne opravy. Aj napriek tejto hrádzi mali v Smižanoch problémy, ktoré sa rozhodli riešiť ďalšími opatreniami v povodí, cez program revitalizácie krajiny.  Podľa informácii, ktoré som získal, sa posledné opatrenie nachádza vo vzdialenosti 705 m od údolnej hrádze. Smižany vrátili polovicu z 90000 € (údajne pre nezhody s umiestňovaním ďalších opatrení) a nebolo možné pokračovať vyššie v údolí. To znamená, že pred tým, ako vode a splavenej zemine niečo bude stáť v ceste, má viac ako 1.8 km takmer nerušenej plavby.

Názorne ukážem, ako to v tomto malom povodí vyzerá po búrke a ako môžu aj v iných povodiach SR vznikať lokálne povodne.

AK082975.JPG

Pohľad na Tatry z najvyšších bodov povodia, kde sa zdá, že je všetko v poriadku.

AK082981.JPG

Opak je pravdou a už od samého vrchu, na miernom sklone, začína voda odtekať... všade.

AK082972.JPG

AK082970.JPG

Nasjkôr voda odteká plošne a unáša so sebou zeminu, no už vo vrchnej časti povodia naberá erózia zo zbierajúcej sa vody na sile.

AK082966.JPG

Plošný odtok sa zákonite mení na ryhovú eróziu.

AK082965.JPG

AK082988.JPG

Ako sa zväčšuje objem vody aj sklon, zväčšuje sa aj jej rýchlosť a vymývacia schopnosť.

AK082989.JPG

Na tomto mieste je ornica vymytá až na tvrdú, pravdepodobne málo priepustnú, zhutnenú vrstvu.

AK082964.JPG

Po tejto tvrdej vrstve voda odteká aj teraz (5 dní po búrke bez zrážok).

AK082962.JPG

Voda vytvorila dva paralelné prúdy, ten druhý prichádza zľava.

AK082960.JPG

Všetka voda aj so zeminou (ak sa nezadrží) smeruje dole do údolia, kde je sivo-hnedou značkou označená cesta, kade odtekala. Za zmienku stojí aj sivá "cesta" napájajúca sa v údolí zľava.

AK082957.JPG

Pohľad na dno údolia, do ktorého sa zbiera na svahoch viac a viac vody.

AK082956.JPG

Hlavný prúd vody je poznačený silnou ryhovou eróziou.

AK082952.JPG

AK082950.JPG

AK082949.JPG

AK082943.JPG

AK082935.JPG

AK082997.JPG

Voda steká v každom "žliabku" z bočných svahov dole do údolia.

AK082994.JPG

Z tohto pohľadu vidieť, že odtok vody sa koncentruje do viacerých "korýt".


AK082999.JPG

AK083002.JPG

Odtok a erózia začínajú tesne na vrchu povodia. Detail erózie vedľa elektrického stĺpu vpravo je na nasledujúcom obrázku.

AK083005.JPG

AK083006.JPG

Opäť si treba všimnúť minimálne tri výrazné stopy po skoncentrovanom odtoku v údolí.

AK083012.JPG

Jedna z týchto stôp začína na vrchu povodia a ako erózna ryha pokračuje dole údolím.

AK083013.JPG

AK083015.JPG

Neustále sa pripája voda z plošného povrchového odtoku a nakoniec sa zbiera do jednej z takýchto rýh.

AK083023.JPG

AK083029.JPG

Z bokov svahov priteká nemálo vody a pôdy.

AK083033.JPG

Tu je tretia z troch hore spomínaných eróznych rýh.

AK083039.JPG

Opäť pekne videť, ako sa na hlavný tok pripája viacero bočných potôčikov.

AK083043.JPG

AK083044.JPG

Miesto, kde sa spájajú väčšie prúdy.

AK083046.JPG

Jeden vpravo, jeden vľavo.

AK083050.JPG

K hlavným tokom sa neustále pripájajú ďaľšie.

AK083055.JPG

Podľa šírky stopy v obilí vyzerá, že vodo-bahnová rieka nabrala úctihodné rozmery.

Táto rieka s množstvom vody a bahna a mnoho malých kanálikov, žliabkov a potôčikov sa malo možnosť valiť dole údolím, než narazili na prvú priečnu prekážku, ktorá by ich spomalila, alebo zadržala. Vlastne nie prvú. Vyzerá, že toto údolie spôsobuje problémy už dlhší čas a v minulosti sa tu ľudia snažili o vybudovanie nejakého priečneho objektu, ktorý by vodu aj s pôdou zadržal. Našiel som pozostatky starej poškodenej hrádzky z betónových panelov, tohto času plnej splavenín. Mierne zmenšuje sklon na danom mieste tým, že vytvára stupeň, čím spomaľuje vodu a zachytáva časť splavenín.

AK082925.JPG

Miesto, kde sa časť splavenín rozliala na starej hrádzke v tomto údolí. Za zmienku stoja zvyšky zatrávnených terás, stromov, krov na ľavej strane fotografie.

AK082918.JPG

Detail starej hrádzky z panelov. Okrem zachytených splavenín vytvára táto hrádzka jedno z mála miest, kde sa medzi poliami uchytil, či môže uchytiť nejaký krík či strom.

AK082917.JPG

Po rokoch podľahli sile vody aj betónové panely.

AK082930.JPG

Od starej betónovej hrádzky tečie voda opäť silným prúdom, vymýva a unáša pôdu z údolia.

AK082902.JPG

Po 1.8 km voľnej trasy od vrchu povodia narazila voda na prvú suchú nádrž (suchý polder), ktorú Smižany vybudovali v rámci programu revitalizácie krajiny. Tu sa voda mierne spomalila, o čom svedčia nánosy sedimentov. Vody bolo veľa a prelievala sa vrchom poldra, ktorý mierne poškodila. Časť vody sa dodnes drží a pomaly odteká.

AK082900.JPG

Pohľad späť do údolia, tesne nad prvým suchým poldrom zhora. Vpravo zvyšky terás.

AK082899.JPG

Prvý suchý polder zadržal najväčší príval vody a bahna a úplne sa naplnil, o čom svedčia stopy blata a vegetácie na vrchu poldra.

AK082888.JPG

AK082886.JPG

 

Voda a splaveniny, ktoré nezachytil prvý polder zhora, pokračovali ďaľej údolím. Časť vody a splavenín sa zachytila v druhom suchom poldri.

AK082881.JPG

Bahno pred a v suchom poldri so zvyškami vody.

AK082880.JPG

Poldre nezachytávali len vodu a splaveniny prichádzajúce po dne údolia, ale aj z bočných svahov, ako na tomto obrázku, tesne nad druhým podrom zhora.

AK082875.JPG

Aj tento polder sa úplne naplnil (viď čiaru na jeho okraji). Opäť zachytil časť splavenín a v zbytkoch vody sa páči aj divým kačiciam.

AK082874.JPG

Pohľad späť do údolia, z ktorého prišla voda a bahno.

AK082872.JPG

Do tretieho poldra zhora prišlo už menej bahna. Časť vody ostala a pomaly odteká.

AK082869.JPG

AK082865.JPG

Štvrtý polder zachytáva bahno a vodu z druhej časti tohto povodia (v situačnej mape na ľavej strane červenou vyznačeného povodia). Nad poldrom vidieť stopu, odkiaľ voda a bahno prichádzajú.

AK083069.JPG

AK083071.JPG

Stopy erózie na rozoranom poli. Na terasách vidieť jediné zbytky stromov.

AK082864.JPG

AK083073.JPG

Široká bahnová stopa pred poldrom. Časť vody a bahna odteká vľavo po naplnení poldra.

AK083065.JPG

AK082861.JPG

Po naplnení sa štvrtého poldra vodou s bahnom však časť bahna a vody tiekla po ceste, a následne sa vlievala do melioračného kanála na rôznych miestach zboku, alebo pokračovala až dole ku hrádzi.


AK082868.JPG

Veľkú vodu prežili a časť z nej zadržali aj malé vŕbové hrádzky.

AK082862.JPG

AK082855.JPG

Ale niektoré len čiastočne, keď zachytávali kocky z melioračného kanála. Tie voda odplavovala aj v oranžovom povodí nad Nálepkovou ulicou, kde nie sú žiadne opatrenia na spomaľovanie odtoku vody (viď predchádzajúci blog)

AK082852.JPG

Na konci údolia vodu zadržala a bezpečne previedla táto protipovodňová hrádza. Aj napriek štyrom poldrom nad ňou sa naplnila až po vrch (čiara na bočnom svahu) a práve vďaka nim ostala relatívne čistá, len s malými nánosmi blata.

AK082853.JPG

AK082850.JPG

Aj táto hrádza bude potrebovať opravy, vjazd pre mechanizmy na odstraňovanie nánosov je takmer nezjazdný a na krídle hrádze sa začali poškodzovať gabiónové koše (ľavé krídlo) a z prednej časti odplavuje zamurované panely.

Spodná časť povodia vyzerá ako jeho veľká časť. Vodná erózia na poliach z jednej aj druhej strany. Časť takto odplavovanej vody a pôdy prichádzajúcej z bočných svahov nezachytia zatiaľ ani poldre, ani hrádzky ani protipovodňová hrádza v údolí, lebo sú vybudované nad týmito pozemkami.

AK082857.JPG

AK083078.JPG

 

 

AK083079.JPG

Ktovie, ako by dopadla Smreková ulica minulý piatok bez poldrov nad gabiónovou hrádzou. Aj napriek týmto opatreniam bola časť ulice opäť zanesená blatom.

V tomto prípade sa veľká časť vody a bahna spomalila a zachytila na vybudovaných opatreniach v údolí, či už to boli poldre alebo protipovodňová hrádza. Žiadne z týchto opatrení zatiaľ nerieši fakt vzniku odtoku od vrchu povodia a celoplošnú eróziu pôdy. Ak sa v takomto malom povodí dokáže akumulovať toľko vody a sedimentov, v povodiach bez akýchkoľvek opatrení môže takáto situácia predstavovať riziko vzniku lokálnej povodne.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

ŠPORT

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria 20 rokov.


Už ste čítali?